• શબપેટી સંપૂર્ણ વાતાનુકુલિત એર કંડીશનડ છે
  • દેહ રાખતા પહેલા 10 મિનીટ અગાઉ શરુ કરવી
  • શબપેટી મેન્ટેનંસ માટે રૂ. 500 /- એક દિવસન
  • રૂ. 2500 / - ડિપોઝીટ